19
Thu, Sep
520 New Articles

တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ရာစုႏွစ္ သက္တမ္းရွိ စက္မႈၿမိဳ ့အား အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ေခတ္မီတုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

တရုတ္ႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္း ဟဲေဘျပည္နယ္ထန္ဆန္းၿမိဳ ့(Tangshan) အတြင္းရွိ အလွအပျမင္ကြင္းမ်ားအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Science & Technology

ရွီက်ားကြ်မ္း ၊ ဇြန္ ၂၅ ရက္(ဆင္ဟြာ) 

ရာစုႏွစ္သက္တမ္းရွိေသာ နံပါတ္(၁) ေနရာ၌ ရပ္တည္ေနသည့္ နက္ရႈိင္းေသာေျမေအာက္မွ ခုိင္လြ်န္(Kailuan) ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း၌ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ားကုိ ရစ္ဘီးလံုး ဝန္ခ်ီစက္မ်ားအသံုးျပဳ၍ ေျမေပၚသုိ ့အဆင့္ဆင့္သယ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္ကုိ ေတြ ့ရေပမည္။ ယင္းေက်ာက္မီးေသြးတြင္းတည္ရွိရာ  ထန္ဆန္းၿမိဳ ့(Tangshan) သည္ သက္တမ္းၾကာရွည္ၿပီျဖစ္သည့္ စက္မႈၿမဳိ ့ေတာ္တစ္ခုျဖစ္သကဲ့သုိ ့ကမာၻလွည့္ခရီးသြားမ်ား လည္ပတ္စရာေနရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ေနေပသည္။

ခုိင္လြ်န္ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းတြင္ အထက္ပါဝန္ခ်ီစက္ယႏၱရားအမ်ိဳးအစားမ်ားအား ၁၈၈၁ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ တရုတ္ႏုိင္ငံ၌ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ ့ေၾကာင္လည္းေခတ္မီစက္မႈအေမြအႏွစ္လကၡဏာတစ္ရပ္အျဖစ္လည္း ဆုိႏုိင္ကာ ၄င္းတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုးႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ အက်ယ္ရွိေသာ ရထားလမ္းလည္း ပါဝင္သည္။

ထုိ ့ျပင္ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီ၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းေသာ အားထုတ္မႈ ႏွင့္ ထန္ဆန္းၿမိဳ ့၏ကြဲျပားျခားနားေျပာင္းလဲေနေသာ ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတုိ ့လည္း ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ၏ ရုိင္းေဒသ(Ruhr) ေဒသနည္းတူ ေပက်င္းၿမိဳ ့၏ အေရွ ့ဘက္တြင္တည္ရွိေသာ ထန္ဆန္းျမိဳ ့သည္ ေက်ာက္မီးေသြး ၊ သံမဏိ ႏွင့္ ဓါတုထုတ္ကုန္မ်ား အဓိကထုတ္လုပ္ရာ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေရွးက်ေသာ စက္မႈအေျခခံၿမိဳ ့ႀကီး ျဖစ္ခဲ့သည္။ 

တရုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ထုတ္ကုန္ပံုစံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ  နက္ရႈိင္းစြာလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းႏွင့္အတူ ကမ္းရုိးတန္းၿမိဳ ့ျဖစ္ေသာ ထန္ဆန္းၿမိဳ ့သည္ ၄င္း၏ အစဥ္အလာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားကုိ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း ၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ခ်ဲ ့ထြင္ျခင္း ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္းမ်ား ႏွင့္ ဘက္စံုေဒသတြင္း ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္ က႑သစ္မ်ားေပၚထြန္းေရးအတြက္ အားေပးျခင္းတုိ ့ကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္း ဟဲေဘျပည္နယ္ထန္ဆန္းၿမိဳ ့(Tangshan) အတြင္းရွိ အလွအပျမင္ကြင္းမ်ားအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္း ဟဲေဘျပည္နယ္ထန္ဆန္းၿမိဳ ့(Tangshan) အတြင္းရွိ အလွအပျမင္ကြင္းမ်ားအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္း ဟဲေဘျပည္နယ္ထန္ဆန္းၿမိဳ ့(Tangshan) အတြင္းရွိ အလွအပျမင္ကြင္းမ်ားအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

အခက္အခဲအေျခအေနမ်ားကုိေက်ာ္လြန္ျခင္း

ခုိင္လြ်န္(Kailuan) ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းသည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ ၇ ခုႏွစ္အတြင္း ေက်ာက္မီးေသြးအရုိင္းတံုး တန္ခ်ိန္ ၁.၆၇ ဘီလီယံ ႏွင့္ သန္ ့စင္ၿပီး ေက်ာက္မီးေသြး တန္ခ်ိန္ ၄ဝ၈ သန္း ထုတ္လုပ္ေပးခဲ့သည္။

အဆုိပါ သတၱဳတြင္းသည္ မၾကာေသးခင္ႏွစ္မ်ားက အရင္းအျမစ္မ်ား ေလ်ာ့ပါးလာၿပီး စံခ်ိန္စံညႊန္းမျပည့္မီျခင္း အခက္အခဲျဖင့္ၾကံဳေတြ ့ခဲ့ရသည္။ “ အသြင္အျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အထူးပင္ ဖိအားေပးလာပါတယ္ ” ဟု ခုိင္လြ်န္ကုမၸဏီလီမီတက္၏ အႀကီးတန္းအမႈေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ZhangYuliang ကဆုိသည္။

ထုိ ့ေၾကာင့္လည္း အသြင္သ႑ာန္အခင္းအက်င္းေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္မႈကုိ တြန္းအားေပးရန္ျမႇင့္တင္ရန္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၄င္း၏ အေရးႀကီးဆံုးေသာ ေက်ာက္မီးေသြး ၊ ေက်ာက္မီးေသြးဓါတုစက္မႈထုတ္ကုန္ ႏွင့္ ေခတ္မီဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေခတ္မီစက္ကိရိယာမ်ား ႏွင့္နည္းပညာ အသံုးျပဳျခင္း ႏွင့္ စြမ္းအင္းသစ္ ႏွင့္ ပစၥည္းအမယ္သစ္မ်ားကဲ့သုိ ့ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ နည္းပညာျမင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတုိ ့ကုိ လုပ္ကုိင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

“ ပူးေပါင္းသုေတသနအဖြဲ ့ဟာ စက္မႈလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ကုိ တုိးခ်ဲ ့ႏုိင္ဖုိ ့ အျမင့္ဆံုးအရည္အေသြးရွိ ေက်ာက္မီးေသြးဓါတုထုတ္ကုန္အသစ္မ်ား ဖြံ ့ၿဖိဳးလာေစေရး ရည္ရြယ္ၿပီး တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္’’ ဟု Zhang က ဆုိသည္။

ကုမၸဏီအေနျဖင့္ သတၱဳတြင္း ေရွ ့ေျပးစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၄င္း၏ကုမၸဏီခြဲမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖင့္ စုေပါင္းပုိင္ဆုိင္မႈကုိေဆာင္ရြက္ကာ အိႏိၵယ ႏွင့္ ကာဂ်စ္စတန္ႏုိင္ငံတုိ ့တြင္ သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္းဆက္စပ္ဝန္ေဆာင္မႈ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖင့္ ကမာၻသုိ ့ပါ ေျခလွမ္းဆန္ ့ခဲ့သည္။

 

ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီသည္ ဝင္ေငြတရုတ္ယြမ္ ၇၆ ဘီလီယံ(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံ) ရရွိခဲ့သည္။ ေက်ာက္မီးေသြးဓာတုလုပ္ငန္းက႑မွ စုစုေပါင္းဝင္ေငြ၏ ေလးပံုတစ္ပံုရရွိခဲ့ၿပီး ထုိ ့မတုိင္ခင္ႏွစ္ကထက္ ဝင္ေငြ ၁၄၆ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ အက်ိဳးအျမတ္ရွိခဲ့ၿပီး ကုန္စည္ပုိ ့ေဆာင္ေရးက႑အတြက္ အျမတ္ေငြ တရုတ္ယြမ္ ၄ဝ ဘီလီယံေက်ာ္ထိ ရရွိေအာင္ ဖန္တီးေပးႏုိင္ခဲ့သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ေရာင္းခ်ႏုိင္စြမ္းထက္ ေက်ာ္လြန္ထုတ္လုပ္ေနေသာ အဓိကလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထုတ္လုပ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအစီအစဥ္အျဖစ္  ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ အခြန္ေလွ်ာ့ခ်မႈအသြင္သ႑ာန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ခုိင္လြ်န္သတၱဳတြင္းသည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ မွ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း ေက်ာက္မီးေသြး ထုတ္လုပ္မႈကုိ တန္ခ်ိန္ ၁၈.၅၅ သန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၿပီး အလုပ္သမား ၂၅ဝဝဝ ေက်ာ္အေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွခဲ့သည္။

“ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ပထမ ၂ ႏွစ္တာကာလမွာ ခုိင္လြ်န္ဟာ အခက္အခဲမ်ားစြာနဲ ့ၾကံဳေတြ ့ခဲ့ရတယ္။တစ္ခါတစ္ရံ ေနာက္က်ၿပီးမွ ကြ်န္ေတာ္ လစာရတယ္”ဟု ကုမၸဏီ၏ လွ်ပ္စစ္ ႏွင့္ စက္မႈဌာန ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး Li Wei က ဆုိသည္။

“ ဒီေန ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ခုိင္လြ်န္ဟာ ကြ်န္ေတာ့္အေဖ နဲ ့အဖုိးလက္ထက္က ပံုစံမ်ိဳးနဲ ့ေတာ္ေတာ္ေလး ကြဲျပားျခားနားသြားပါၿပီ။အလုပ္သမားေတြအမ်ားႀကီးမလုိေတာ့ပါဘူး။ဒါေပမယ့္တီထြင္ဆန္းသစ္မႈနည္းပညာပဲ လုိအပ္ပါတယ္” ဟု ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ Hebei တကၠသုိလ္၌ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ျဖင့္ဘြဲ ့ရၿပီး ခုိင္လြ်န္တြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ Li က ဆုိသည္။

နညး္ပညာျမင့္ အလုိအေလွ်ာက္ထုတ္လုပ္မႈစနစ္ကုိ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္တြင္ ထန္ဆန္းၿမိဳ ့၌အေျခစုိက္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ၾကီးမားေသာ သံမဏိစက္ရုံတစ္ခုျဖစ္ေသာ HBIS ကုမၸဏီ၏ ကူညီပ့ံပုိးမႈျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာသံုး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ပလိတ္ျပားထုတ္လုပ္မႈစက္ရံုအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ သံမဏိတန္ခ်ိန္  ၁.၈ သန္း ထုတ္လုပ္ေပးကာ Tangsteel စက္ရံုသည္ အလုိအေလွ်ာက္ထုတ္လုပ္မႈနည္းပညာႏွင့္အတူ ထန္းဆန္ၿမိဳ ့၌ အထင္ကရ အမွတ္အသားတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။

“ နည္းပညာပုိင္ဆုိင္ရာဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ ့ႀကီးမားတဲ့ အားထုတ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ အျပင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွတစ္ဆင့္ ထုတ္ကုန္မ်ား ျမႇင့္တင္ေရးနဲ ့တကၠသုိလ္ေကာလိပ္မ်ား နဲ ့ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိလည္း ျပဳလုပ္ေနပါတယ္” ဟု ကမာၻ ့အႀကီးဆံုးသံမဏိလုပ္ငန္းမ်ားထဲက တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ Hebei သံ ႏွင့္ သမဏိ လုပ္ငန္းစု(HBIS) အက်ိဳးတူကုမၸဏီ၏ ဥကၠ႒ Wang Lanyu က ဆုိသည္။ 

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ Tangsteel ကုမၸဏီသည္ အဆင့္ျမင့္သံမဏိထုတ္ကုန္ တန္ခ်ိန္ ၅.၇ သန္းထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းမွာ သံမဏိထုတ္လုပ္မႈပမာဏအားလံုး၏ ၄၁ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရွိခဲ့သည္။ယင္းသံမဏိမ်ားကုိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ားအတြက္ ပံ့ပုိးေပးခဲ့ရာ စုစုေပါင္း သံမဏိထုတ္ကုန္မ်ား၏ ၂၆ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရွိခဲ့သည္။ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အျမတ္ေငြ တရုတ္ယြမ္ ၂ ဘီလီယံေက်ာ္ရရွိခဲ့သည္။

“ အလုပ္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လာတာနဲ ့အမွ် Tangsteel ဟာ သာမန္ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုး သံမဏိပစၥည္းေတြကုိ ထုတ္လုပ္တဲ့အေျခအေနကေန ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္မႈနဲ ့အိမ္သံုး ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ေခတ္မီအဆင့္ျမင့္နည္းပညာသံုးသံမဏိထုတ္လုပ္မႈ အႀကီးမားဆံုးကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့တယ္” ဟု Wang က ဆုိသည္။

တုိးတက္မႈအတြက္ ေမာင္းႏွင္အားအသစ္မ်ား

လူဦးေရ ၈ သန္းေက်ာ္ေနထုိင္သည့္ ထန္ဆန္းၿမိဳ ့က အေရွ ့ေျမာက္အာရွေဒသတြင္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အေကာင္းဆံုးေသာ ဝင္ေပါက္တံခါးၿမိဳ ့ေတာ္ႀကီး ျဖစ္လာရန္ ရည္ရြယ္ထားသလုိ Bohai Rim ေဒသကုိ အေျခခံ၍ စက္မႈလုပ္ငန္းပံုစံသစ္ ႏွင့္ ေပက်င္းၿမိဳ ့၏စီးပြားေရးစက္ဝန္းအတြက္ အေရးပါေသာ အေထာက္အကူတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ထန္ဆန္းၿမိဳ ့သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ စက္မႈစီးပြားအသြင္ေျပာင္းမႈ ႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈအတြက္ စံနမူနာျပနယ္ေျမအျဖစ္ ပါဝင္ေသာ အဓိကၿမိဳ ့ႀကီး(သို ့မဟုတ္) စီးပြားေရးဇံုနယ္ ၁၂ ခု ထဲတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

နည္းပညာျမင့္ အလုိအေလွ်ာက္မီးရထားလမ္းပုိင္းစနစ္ပစၥည္မ်ား ၊ စက္ရံုမ်ား ၊ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ အသိဥာဏ္ပုိင္းဆုိင္ရာပစၥည္းကိရိယာမ်ား အပါအဝင္ စက္မႈထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ရာ အဆင့္ျမင့္စက္မႈလုပ္ငန္းငါးရပ္သည္ ၿမိဳ ့၏ စီးပြားေရးေမာင္းႏွင္အားကုိ အဓိကပံ့ပုိးေပးေနေသာ အရာမ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္။

ထန္ဆန္းၿမိဳ ့၌ အေျခစုိက္သည့္ CRRC ထန္ဆန္းကုမၸဏီသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ အဓိက အဆင့္ျမင့္နည္းပညာသံုးျမန္ႏႈန္းျမင့္ မီးရထားမ်ားထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီတည္ရွိရာ ၿမိဳ ့တစ္ၿမိဳ ့လည္းျဖစ္ၿပီး အသိဥာဏ္ျမင့္အလုိအေလွ်ာက္နည္းပညာသံုး မီးရထားလမ္းပုိင္းမ်ား ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ား ႏွင့္ ရထားပုိ ့ေဆာင္ေရးက႑ဖြ ံ့ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ တည္ေဆာက္ေပးေနေသာ ၿမိဳ ့ႀကီးဟု ဆုိႏုိင္သည္။

စက္ရုပ္ ထုတ္လုပ္မႈကုမၸဏီ ၅၆ ခု၏ တစ္ႏွစ္တာအျမတ္ေငြသည္ ယခင္ႏွစ္က တရုတ္ယြမ္ ၆ ဘီလီယံအထိရွိခဲ့ၿပီး ယင္းမွာ ထန္ဆန္းHi-tech အဆင့္ျမင့္နည္းပညာစက္မႈဖြံ ့ၿဖိဳးေရးဇုန္၏ စုစုေပါင္းထုတ္လုပ္မႈတန္ဖုိး၏ ထက္ဝက္ ပမာဏ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္နယ္အဆင့္စီးပြားေရးဇုန္တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။ 

“ အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုအျမတ္ေငြရဲ့ ၆.၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ သုေတသနနဲ ့ဖြံ ့ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ ႏွစ္စဥ္ ျပန္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၿပီး ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ရဲ့ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ ဦးေဆာင္မႈကုိ ဆက္လက္ခုိင္မာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါတယ္” ဟု နည္းပညာဇုန္မွ CITIC အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္း Kaicheng အသိဥာဏ္ျမင့္ကိရိယာထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ Lu Wentao က ဆုိသည္။ 

၄င္းတုိ ့၏ ကုမၸဏီသည္ ကမာၻ ့အဆင့္မီွ အထူးတန္း စက္ရုပ္မ်ား ထုတ္လုပ္ေရးအေျခစုိက္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အထူးစက္ရုပ္မ်ား အမ်ိဳးအစားေပါင္း ၃ဝ ေက်ာ္ကုိ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။

ဇန္နဝါရီလ မွ ဧၿပီလအထိ တန္ဖုိးျမင့္ ထုတ္ကုန္က႑ ၅ ခုမွ ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖုိးက ၃၁.၉ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ရာ  ၿမိဳ ့၏ စက္မႈနယ္ေျမ ပ်မ္းမွ်တုိးတက္မႈထက္ ၂ဝ.၇ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေက်ာ္လြန္ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ထန္ဆန္းၿမိဳ ့စက္မႈ ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ဗ်ဴရုိမွ စာရင္းဇယားအရ သိရသည္။

“ အဓိက စက္မႈစီမံကိန္းေတြကုိ ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၏ ေသာ့ခ်က္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္ ” ဟု ၿမိဳ ့ေတာ္ျမဴနီစပယ္ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေကာ္မရွင္ဒုတိယအႀကီးအကဲ Chen Jingming က ဆုိသည္။

ပထမ သံုးလတာအတြင္း ထန္ဆန္းစက္မႈနယ္ေျမ၏ အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖုိး GDP သည္ ယခင္ႏွစ္ထက္ ၇.၈ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တုိးတက္လာခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္း ပထမသံုးလပတ္အတြင္း အျမင့္ဆံုး တုိးတက္မႈႏႈန္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

“ ထန္ဆန္းၿမိဳ ့ဟာ သမားရုိးက်အစဥ္အလာစက္မႈလုပ္ငန္းပံုစံကေန ေခတ္မီအသြင္ေျပာင္းပံုစံဆီကုိ တြန္းတြန္းတုိက္တုိက္ ကူးေျပာင္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကာလပဲျဖစ္ပါတယ္” ဟု Hebei နည္းပညာတကၠသုိလ္မွ ေပက်င္း-ထ်န္က်င္း-ဟဲေပ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ Zhang Gui က ဆုိသည္။

“ နည္းပညာတီထြင္ဆန္းသစ္မႈဆုိတာ ေခတ္ေဟာင္းစက္မႈအေျချပဳလုပ္ငန္းေတြကုိ ေအာင္ျမင္တဲ့အသြင္သ႑ာန္သစ္ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရတာပဲျဖစ္ပါတယ္” ဟု Zhang ကေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ထန္ဆန္းၿမိဳ ့အေနျဖင့္ အင္တာနက္ ၊ သတင္းအခ်က္အလက္သိမ္းဆည္းမႈ ႏွင့္ ဥာဏ္ရည္တု(AI) တုိ ့ျဖင့္ စက္မႈေတာ္လွန္ေရး အလွည့္အေျပာင္းသစ္ကုိ တည္ေဆာက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆုိသည္။

ႏုိင္ငံတကာအတုိင္ပင္ခံလုပ္ငန္းစုႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေသာ A.T.Kearney က ထုတ္ျပန္သည့္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ကမာၻ ့ၿမိဳ ့ေတာ္ႀကီးမ်ား အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ အစီရင္ခံစာအရ ထန္ဆန္းၿမိဳ ့သည္ ကမာၻ ့ေအာင္ျမင္မႈအလားအလာအရွိဆံုးၿမိဳ ့မ်ားတြင္ အဆင့္ ၇၇ မွ ရပ္တည္ေနခဲ့သည္။

ထန္ဆန္းဆိပ္ကမ္းမွ ယခင္ႏွစ္တြင္ ကုန္စည္အတင္အခ်ပမာဏသည္ တန္ခ်ိန္ ၆၃၇သန္း ရွိခဲ့ရာ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ဆိပ္ကမ္းမ်ားအနက္ ကုန္တင္ကုန္ခ် တတိယအျမင့္ဆံုး ေနရာအထိ ခုန္တက္ခဲ့သည္။ယခုႏွစ္ ပထမ ငါးလအတြင္း ဆိပ္ကမ္း၏ ကုန္တင္ကုန္ခ်ပမာဏသည္ တန္ခိ်န္ ၂၆၅ သန္းအထိ ရွိခဲ့ရာ ယခင္ႏွစ္အလားတူ ကာလထက္ ၇.၁ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တုိးတက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထန္ဆန္းဆိပ္ကမ္း၏ ဆိပ္ကမ္းနယ္ေျမသစ္တစ္ခုအေနႏွင့္ Caofeidian ဆိပ္ကမ္းဇုန္ကလည္း လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္တုိးတက္ေနသည္။ ကုန္တင္သေဘၤာမ်ား စုစုေပါင္းတန္ခ်ိန္ ၄ဝဝ, ဝဝဝ အထိ ဆုိက္ကပ္ႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံ၏ အသိအမွတ္ျပဳ သေဘၤာဆိပ္ကမ္း ၇ ခုႏွစ္အနက္ ယင္းမွာ အဆင့္ ၂ ေနရာသို ့တက္လွမ္းခဲ့ေၾကာင္း ၊ ဆိပ္ကမ္းတြင္ သတၱဳရုိင္း ၊ ေက်ာက္မီးေသြး ၊ ဆီၾကမ္း ၊ LNG ႏွင့္ ကုန္ေသတၱာတင္ သေဘၤာမ်ား တစ္ႀကိမ္လ်င္ စုစုေပါင္း ၁ဝ၁ စီးအထိ ဆုိက္ကပ္ႏုိင္ေၾကာင္း ၊  ကုန္တန္ခ်ိန္ ၄၇ဝ သန္းအထိ အတင္အခ်လုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းဆိပ္ကမ္းမွ ကမာၻ ့ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ေဒသေပါင္း ၇၁ ခုသုိ ့ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈတုိက္ရုိက္ျပဳလုပ္ႏုိင္ရာ Caofeidian သည္ ေပက်င္း-ထ်န္က်င္း-ဟဲေပေဒသအတြင္း ထန္ဆန္းၿမိဳ ့အတြက္ ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ ဆိပ္ကမ္းသစ္တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။၄င္းဆိပ္ကမ္းသည္ ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ စံျပဇုန္တစ္ခုအတြင္း ေပက်င္းၿမိဳ ့ႏွင့္ Caofeidian အၾကား ပူးတြဲတည္ေဆာက္ထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားေအာက္တြင္ ရင္ႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ထားႏုိင္ခဲ့သည္။

ယခင္ႏွစ္က Caofeidian ဆိပ္ကမ္းနယ္နိမိတ္အတြင္း ကုန္စည္သယ္ယူပုိ ့ေဆာင္မႈတန္ဖုိးသည္ တရုတ္ယြမ္ေငြ ၁ဝဝ ဘီလီယံအထိ ရွိခဲ့သည္။ယခုႏွစ္တြင္ ယင္းပမာဏထက္ ႏွစ္ဆ ရရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္တုိးတက္ေနေသာ Caofeidian ဆိပ္ကမ္းႀကီးကုိ ကမာၻ ့အႀကီးဆံုး ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္သတၱဳရုိင္း ထုတ္လုပ္ျဖန္ ့ျဖဴးေရးဗဟုိခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ေရာက္ရွိလာေစရန္ ရည္မွန္းထားသည္။

အနက္ေရာင္ မွ အစိမ္းေရာင္ဆီသုိ ့

ေက်ာက္မီးေသြး ႏွင့္ သံမဏိ ပါအဝင္ သတၱဳတြင္းထြက္က႑၌ ထုတ္လုပ္မႈပမာဏ ေလွ်ာ့ခ်လုိက္ျခင္းႏွင့္အတူ အဆုိပါ သဘာဝအရင္းအျမစ္ကုိအေျခခံထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈေလွ်ာ့က်ေရး ႏွင့္ အစိမ္းေရာင္ထုတ္ကုန္မ်ား ႀကိဳးပမ္းထုတ္လုပ္ေရး အတြက္ တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ တုိက္တြန္းထားသည္။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ မွ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ အတြင္း ထန္ဆန္းၿမိဳ ့သည္ သံ ႏွင့္ သံမဏိ တန္ခ်ိန္ သန္း ၈ဝ ခန္ ့ထုတ္လုပ္မႈကုိ ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ၿပီး အပူေျပာင္း ၊ အပူထုတ္ အလုပ္ရံုမ်ား ႏွင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစသည့္ စက္ရံုငယ္ စုစုေပါင္း ၁၄၇ ရံုကုိ ပိတ္ပစ္ခဲ့သည္။ ၿမိဳ ့အတြင္း သံ ႏွင့္ သံမဏိ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းကုိ သံုးပံုတစ္ပံုထိ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ရာ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၅၈ ခု ရွိခဲ့ရာမွ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၃၈ ခုအထိ ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။

ေရဆုိးစြန္ ့ပစ္မႈ သုည ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး Tangsteel ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း စြမ္းအင္ေခြ်တာမႈ ႏွင့္ မီးခုိးထုတ္လႊတ္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်မႈ စီမံကိန္းတစ္ခုတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တရုတ္ယြမ္ ၂.၇ ဘီလီယံအထိ ရွိခဲ့ရာ ထုတ္လုပ္မႈက႑အားလံုးတြင္ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ ထုတ္လႊတ္မႈကုိ အႏုိမ့္ဆံုးအထိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိ ့ျပင္ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ကာဘြန္မုိေနာက္ဆုိဒ္ထုတ္လုပ္မႈကုိလည္း ကနဦးေလွ်ာ့ခ်မႈလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

“ Tangsteel ဟာ အစိမ္းေရာင္စက္မႈလုပ္ငန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ ့အစိမ္းေရာင္အသြင္ေျပာင္းမႈကုိ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္” ဟု ကုမၸဏီဥကၠ႒ Wang က ဆုိသည္။

ၿမိဳ ့၏ ပ်မ္းမွ်သိပ္သည္းဆ PM2.5 သည္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ယခင္တစ္ႏွစ္ကထက္ ၉.၁ ရာခုိင္ႏႈန္းက်ဆင္း ခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ သိပ္သည္းဆ PM2.5 အား ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေလ်ာ့နည္းသြားရန္ ရည္မွန္းထားသည္။

ဇူလုိင္လတြင္ အစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ Kaiping ခရုိင္တြင္ “ ထန္ဆန္းပင္လယ္ပန္းပြင့္မ်ား” အစီအစဥ္ကုိ လုပ္ေဆာင္ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈ ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ၿမိဳ ့ေတာ္၏ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနမႈတစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိ အမ်ားျပည္သူမ်ားအား ဖြင့္လွစ္ျပသသြားမည္ျဖစ္သည္။

ထန္ဆန္းၿမိဳ ့လယ္ေခါင္ရွိ Nanhu ဧရိယာအတြင္း သတၱဳတူးေဖာ္မႈကင္းလြတ္နယ္ေျမ ႏွင့္ စြန္ ့ပစ္အမႈိက္ကင္းစင္ေနရာတစ္ခုကုိ ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ထုိသုိ ့ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ယင္းေနရာသည္ အခမဲ့ အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ရာ ယခင္ႏွစ္က ကမာၻလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္ေပါင္း ၄.၈ သန္းအထိ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ Nanhu ဧရိယာကုိ ၿမိဳ ့ေတာ္ရဲ့ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အသြင္ေျပာင္းဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ေနရာတစ္ခု နဲ ့ ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ အလြန္စြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ ဇုန္တစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ဆာင္ရြက္သြားမွာပါ” ဟု ၿမိဳ ့ေတာ္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ Tangshan ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အဖြဲ ့မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ Xue Shaojiang က ဆုိသည္။(Xinhua)