16
Tue, Jul
543 New Articles

သီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္မႈ ဘက္ေပါင္းစံုမွ အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္ ရမည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ေျပာၾကား 

ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ က ေတာင္သူလယ္သမားေန ့အခမ္းအနားသုိ ့ေပးပုိ ့ေသာ သ၀ဏ္လႊာအား ေတြ ့ရစဥ္(ဓာတ္ပုံ - Myanmar President Office) Agriculture

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၂ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လာမည့္ႏွစ္အတြင္း တိုးပြား လာမည့္ လူဦးေရမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံ၏စားနပ္ရိကၡာ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈရွိ႐ံုသာမက ႏိုင္ငံတကာေဈးကြက္သို႔ ပိုမို တိုးတက္ တင္ပို႔ ေရာင္းခ် ႏိုင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈကို ဘက္ေပါင္းစံု မွ အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္ အားေပး ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ယေန ့ က်ေရာက္ ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားေန ့အခမ္းအနားသုိ ့ေပးပုိ ့ေသာ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စု တစ္ဝန္းလံုးရွိ ေက်းဇူးရွင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ အက်ိဳးစီးပြား အတြက္ ႀကံဳေတြ႕ၾကရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို စုေပါင္းအင္အားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ အေရာက္ အတူ တကြ လက္တြဲ ႀကိဳးပမ္းသြားၾကရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ က သ၀ဏ္လႊာတြင္ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ယေန႔အခ်ိန္ကာလသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး မူဝါဒ ၁၂ ရပ္တြင္ "ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ စားနပ္ ရိကၡာ ဖူလံု ေစေရး ႏွင့္ ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ လယ္ယာက႑၊ ေမြးျမဴေရး က႑ႏွင့္ စက္မႈက႑မ်ား ဘက္ညီစြာ တိုးတက္ လာေစရန္ႏွင့္ လယ္ယာစက္မႈက႑ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညီသည့္ စီးပြားေရး ပံုစံေဖာ္ထုတ္ရန္"ဆိုသည့္ မူဝါဒအား ခ်မွတ္ေဖာ္ ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ ့အတူ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာၿခံေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကုန္ အထိ ဧကေပါင္း ၄၂၅,၄၀၆ ဧကကို ျပန္လည္၍ စြန္႔လႊတ္ေပးအပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ဧကမ်ားမွ ဧက ေပါင္း ၄၀၆,၇၁၉ ဧကအား ေတာင္သူလက္ဝယ္သို႔ ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ က်န္စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားကို လည္း သိမ္းဆည္းခံရေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား လက္ဝယ္သို႔ အျမန္ဆံုး ေရာက္ရွိေရး ကို ခ်မွတ္ ထားသည့္ မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္အညီ အေလးထားေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ဝင္ေငြတိုးတက္ျမင့္မားလာေရးအတြက္ ေျပာင္းလဲ လာသည့္ ရာသီဥတုႏွင့္အညီ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိမည့္ သီးႏွံမ်ား ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး၊ သဘာဝေဘး အၱရာယ္ႀကီးမ်ား ႀကံဳေတြ႕ပါက စားနပ္ရိကၡာမလံုေလာက္မႈအၱရာယ္မွ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေရးႏွင့္ ရင္ဆိုင္တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း အားေကာင္းရန္အတြက္ အရန္မ်ိဳးေစ့မ်ား စုေဆာင္းထားရွိေရးႏွင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေရး၊ ဆည္ေရ ေသာက္စနစ္မ်ား တိုးျမႇင့္တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ေရး၊ ထြက္ကုန္၊ ထုတ္ကုန္မ်ား၏ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေရး၊ ဓာတ္ျြကင္းအာနိသင္မ်ား ကင္းေစေရး၊ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္ ဆံုး႐ံႈးမႈေလွ်ာ႔ခ်ေရး၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး ထုတ္ကုန္မ်ားအား တန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္ကုန္ ကုန္ေခ်ာမ်ားအျဖစ္သို႔ အဆင့္ျမႇင့္တင္ထုတ္လုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ေဈးကြက္သို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရး၊ မ်ိဳးေစ့ခ် စတင္စိုက္ပ်ိဳးသည့္ အဆင့္မွ ေဈးကြက္သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သည့္ အဆင့္ထိ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္အားလံုးတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား လက္ေတြ႕ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရရွိေရး၊ ေခတ္မီစိုက္ပ်ိဳး နည္းပညာမ်ား ေတာင္သူလက္ဝယ္အေရာက္ အလြယ္တကူေရာက္ရွိရန္ ပညာေပးေရး စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း အေလးေပးေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။(Xinhua)