18
Sun, Aug
565 New Articles

ရန္ကုန္ ဆန္းသစ္ဖန္တီးမႈဗဟိုဌာနကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ ့နယ္၌ ဖြင့္လွစ္

ရန္ကုန္ ဆန္းသစ္ဖန္တီးမႈဗဟိုဌာနကုိ ဖဲႀကဳိးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္စဥ္(ဓာတ္ပုံ - Myanmar State Counsellor Office) Science & Technology

ရန္ကုန္ ၊ ဇူလုိင္ ၁၇ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ ့နယ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းႏွင့္ ကမ္းနားလမ္းေထာင့္ က်န္းမာေရးဆိပ္ကမ္းဝင္းရိွ ရန္ကုန္ ဆန္းသစ္ဖန္တီးမႈဗဟိုဌာန(Yangon Innovation Centre) ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားအား ယေန ့တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲ ဆန္းသစ္ေနသည့္ ကမၻာႀကီး ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြ ရပ္တည္ ႏိုင္စြမ္းရွိရန္  ပထမဆုံး အခ်က္ အေနႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ ပညာေရး စနစ္ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ လိုေၾကာင္း ၊ ယင္းကုိ မိမိတို႔ အစိုးရ ႏိုင္ငံ့ တာဝန္ စတင္ လႊဲေျပာင္း ယူစဥ္ အခ်ိန္ကတည္းက အေလးေပး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ဒုတိယအခ်က္ အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း ေလ့က်င့္ေရးစနစ္ကို ေခတ္မီေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လုိေၾကာင္း ၊ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ ေနေၾကာင္း ၊ တတိယ အခ်က္မွာ နည္းပညာႏွင့္ တီထြင္ ဆန္းသစ္မႈကို အားေပး ျမႇင့္တင္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

“ဒီကေန႔ ဖြင့္လွစ္လိုက္တဲ့ ရန္ကုန္ ဆန္းသစ္ တီထြင္မႈ ဗဟိုဌာနဟာ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ လူငယ္ေတြအတြက္ နည္းပညာနဲ႔ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈကို အားေပးျမႇင့္တင္ႏိုင္ဖို႔ စတင္လိုက္တဲ့ ကနဦး ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ ဆန္းသစ္ဖန္တီးမႈဗဟုိ ဌာနတြင္ စြန္႔ဦးမႈ ၊ ဆန္းသစ္မႈ ေဂဟစနစ္မ်ား ႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ နည္းေသာ ၊ အေတြ႕အႀကဳံ နည္းေသာ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းက လူငယ္မ်ား ၊ အစြမ္းအစ ၊ အလားအလာ ရွိေသာ လူငယ္မ်ားကို အက်ိဳးျပဳ ေပးႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ဗဟိုဌာနတြင္ ပညာရွင္မ်ား ၊ ဒီဇိုင္းနာမ်ား ၊ ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္မာမ်ား ၊ စာရင္းကိုင္ ပညာရွင္မ်ား ၊ စီးပြားေရး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ၊ အတတ္ ပညာရွင္မ်ား ၊ သုေတသနပညာရွင္မ်ား ၊ အရင္းအႏွီးရွင္မ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အျပန္အလွန္ ကူညီေပးမႈမ်ား ၊ ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ ဆန္းသစ္ဖန္တီးမႈဗဟိုဌာန ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ အမွာ စကား ေျပာၾကားစဥ္(ဓာတ္ပုံ - Myanmar State Counsellor Office)

ရန္ကုန္ ဆန္းသစ္ဖန္တီးမႈဗဟိုဌာန ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပစဥ္(ဓာတ္ပုံ - Myanmar State Counsellor Office)

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္က ရန္ကုန္ ဆန္းသစ္ တီထြင္မႈဗဟိုဌာနသည္ ႏိုင္ငံအတြက္ ဆန္းသစ္တီထြင္ ဖန္တီးမႈ အသစ္မ်ား တစ္ရိပ္ရိပ္ တက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ၊ မူ၀ါဒ အပုိင္း ႏွင့္ လုိအပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး လူငယ္မ်ား စြန္႔ဦးတီထြင္၊ ဆန္းသစ္ဖန္တီးႏိုင္ရန္ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ ကူညီေပးၾကရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပတကၠသိုလ္မ်ား ၊ ေလ့လာ ဆန္းသစ္မႈ ဗဟိုဌာနမ်ား ၊ အျခား မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၊ ေစတနာရွင္မ်ား ၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ အေလးအနက္ ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Yangon Innovation Centre ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၏ ႀကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ဆြစ္ဇာလန္ အေျခစိုက္ Seedstars ကုမၸဏီတို႔မွ တာဝန္ယူ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါစင္တာမွ ဦးစားေပးက႑မ်ားအျဖစ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားျဖင့္ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္ေစျခင္း၊ ဆန္းသစ္ဖန္တီးျခင္း အေလ့အက်င့္ မ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္း ၊ စီးပြား၊စီမံ၊စြန္႔ဦး တတ္သိပညာမ်ားကို ပို႔ခ်ျခင္း ၊ လက္ေတြ႕ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ပံ့ပိုးျခင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ ျမန္မာ့ပထ၀ီ၊ အားသာခ်က္မ်ားအလိုက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အထူူးရွိေစမည့္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာက႑မ်ားအတြက္ နည္းပညာမ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းစင္တာတြင္ နည္းပညာ ကုမၸဏီၾကီး ၂၀ ေက်ာ္မွ နည္းပညာက႑၊ ခရီးသြားက႑၊ စီးပြားေရးက႑ မ်ားပါ၀င္ကာ အေျခခံပညာအထက္တန္းအဆင့္မွ စ၍ တကၠသိုလ္မ်ားအထိ လူငယ္မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ျပီး သင္တန္းမ်ား၊ Work Shop မ်ား၊ Traningမ်ားကို လူငယ္မ်ား ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ေရးအတြက္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါစင္တာတြင္ စုေပါင္းအလုပ္ရုံ၊ စိတ္တူကိုယ္တူရွိသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္သည့္ ေခတ္မီခန္႔ညားေသာ လုပ္ငန္းခြင္ေနရာ စီးပြားေရးအဟုန္ျမွင့္တင္ေပးမႈ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ရရွိႏိုင္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစေသာ (၃)လ တာ အဟုန္ျမွင့္တင္ေပးမႈအစီအစဥ္၊ စီးပြားေရးတည္ေထာင္မႈ အထူးသင္တန္း၊ စြန္႔ဦး တီထြင္လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္ေထာင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ဆန္းသစ္တီထြင္ ျခင္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ားကို လက္ေတြ႔သင္ၾကားေပးသည့္ (၆)လတာ အထူးသင္တန္း၊ တီထြင္ဖန္တီးမႈ၊ ဆန္းသစ္ဖန္းတီးမႈႏွင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈ ဆိုင္ရာ စီးပြား၊ စီမံ၊ နည္းပညာႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အပတ္စဥ္ေဟာေျပာပြဲ၊ ျပပြဲ၊ ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ႏွီးေႏွာေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)